Top
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - ALGEMENE VOORWAARDEN arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay (Enkel van toepassing bij een betaling via Afterpay)

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hans Bijl - MOTORPROFIEL

Hoge Markt 4

4694CG, Scherpenisse

Telefoonnummer: 0031(0)85-4019688 Ma t/m Za van 09:00 uur tot 21:30 uur

E-mailadres: info@motorprofiel.nl

KvK-nummer: 56132166

Btw-identificatienummer: NL180396754B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 2. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 3. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 -
ALGEMENE VOORWAARDEN arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay (Enkel van toepassing bij een betaling via Afterpay)

Versie 3.1, september 2014

Artikel 17.1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AfterPay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid arvato Finance B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, kantoorhoudend te Heerenveen aan de KR Poststraat 90, die een achteraf betaalservice aanbiedt waarbij klanten van de Opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf (zoals bij voorbeeld per digitale factuur of via automatische incasso) kunnen betalen waarbij het betalingsrisico door arvato Finance B.V. wordt overgenomen;

Debiteur een wederpartij of klant van Opdrachtgever;

Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en arvato Finance B.V.;

Opdrachtgever: contractspartij van arvato Finance B.V. die een overeenkomst sluit om gebruik te kunnen maken van de AfterPay achteraf betaalservice;

Vordering: de door Debiteur aan AfterPay verschuldigde bedrag, bestaande uit de onbetaald gebleven hoofdsom, eventueel vermeerderd met BTW en aankleven (nalatigheidsinteresten en/of schadebeding, enz.) en een bedrag (ophoging) verschuldigd voor het gebruikmaken van de betaalservice AfterPay.

Artikel 17.2 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) van AfterPay en/of overeenkomst afgesloten met AfterPay. AfterPay wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst uitdrukkelijk af.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere (onderdelen van) bepalingen of van de overeenkomst met zich mee.

Artikel 17.3 Offertes

 1. AfterPay heeft het recht een offerte binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen.
 2. Offertes van AfterPay komen te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle gegevens vermeld in catalogi, documentatie en prijslijsten, evenals e-mailbestanden en websites kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan wijzigingen onderhevig zijn, gelden niet als een offerte en kunnen AfterPay zonder haar uitdrukkelijk akkoord nooit binden.

 

Artikel 17.4 Eisen aan de Vordering

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat de Vorderingen op het moment van overdracht voldoen aan de volgende eisen alvorens deze door AfterPay kunnen worden geaccepteerd:
 2. Debiteur is voor of op de datum van overdracht van de vordering woonachtig in Nederland;
 3. De Vordering wordt niet betwist. Indien de vordering na overdracht toch door de Debiteur wordt betwist en deze zijn betalingsverbintenis opschort op basis van (een geschil met betrekking tot) zijn overeenkomst met de Opdrachtgever, dan heeft AfterPay het recht de overdracht van de schuldvordering als ontbonden te beschouwen en zal AfterPay de reeds betaalde koopsom opnieuw aan de Opdrachtgever factureren;
 4. Op eerste verzoek van AfterPay kan een Vordering gespecificeerd worden met relevante bestel- en (getekende) afleverbescheiden;
 5. De vordering is niet lager dan het minimum orderbedrag als bepaald in de overeenkomst en niet hoger dan het in de overeenkomst bepaalde maximum orderbedrag;
 6. Debiteur zal op basis van de overeenkomst met de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van verwijlinteresten en een schadebeding in geval van niet (tijdige) betaling van de vordering overeenkomstig de algemene betalingsvoorwaarden van AfterPay;
 7. Opdrachtgever heeft –voor zover van toepassing – de BTW componenten van de vorderingen aan de fiscus afgedragen en Opdrachtgever heeft deze BTW-componenten niet teruggevraagd of verrekend en Opdrachtgever zal de BTW componenten niet terugvragen of verrekenen.
 8. Indien een Vordering niet voldoet aan de onder 4.1 vermelde eisen zal AfterPay de betreffende vordering niet accepteren en het risico van non betaling niet overnemen.
 9. AfterPay heeft - teneinde fraude te voorkomen – het recht om achteraf een handmatige controle uit te voeren (de offline toets) om dubieuze bestellingen en daaruit voortvloeiende vorderingen te weigeren. AfterPay zal binnen 24 uur na de digitale acceptatie een eventuele weigering gebaseerd op het vermoeden van fraude doorgeven aan Opdrachtgever, Opdrachtgever heeft hierbij een inspanningsverplichting om de Vordering te annuleren, indien de vordering nog niet door Opdrachtgever is verwerkt in het logistieke proces.
 10. Het gemiddelde van de gedurende deze overeenkomst aan AfterPay overgedragen vorderingen bedraagt een in de overeenkomst nader te bepalen bedrag. AfterPay behoudt zich het recht voor, indien dit gemiddelde bedrag significant afwijkt, deze overeenkomst aan te passen.
 11. AfterPay is gerechtigd vorderingen niet te accepteren van een Debiteur die nog een opeisbaar saldo aan AfterPay verschuldigd is. In dat geval kan de Debiteur zich wenden tot AfterPay om uitleg te krijgen waarom deze niet door AfterPay is geaccepteerd.

 

Artikel 17.5 Dienstverlening en vergoeding

 1. AfterPay zal gedurende de looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst de overeengekomen betaaldienst verlenen, een en ander overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en de in de overeenkomst vervatte bepalingen.
 2. Alle door AfterPay genoemde (leverings)termijnen worden op grond van de gegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt AfterPay niet in verzuim en kan nooit aanleiding zijn tot betaling van enige vergoeding.
 3. Opdrachtgever zal AfterPay steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 4. Voor de dienstverlening van AfterPay is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst. AfterPay is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen. Hiervan geeft zij Opdrachtgever minimaal een maand voor inwerkingtreding van de nieuwe tarieven bericht. Indien Opdrachtgever het met de tariefsverhoging niet eens is, kan Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. De wijze van betaling wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 6. AfterPay is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeboden maar nog niet overgenomen vorderingen uit te sluiten van de overdracht indien naar het oordeel van AfterPay de invorderbaarheid van de aangeboden vordering mogelijk is verslechterd.
 7. AfterPay is gerechtigd de cessie met betrekking tot een vordering te ontbinden indien Opdrachtgever niet heeft gehandeld overeenkomstig deze overeenkomst.
 8. AfterPay is bij laattijdige betaling door de Debiteur altijd gerechtigd tot het vorderen van extra vergoedingen (ophogingen) ten laste van de Debiteur, in verband met het uitsturen van herinneringen, het doen van sommaties en voor het inwinnen van informatie, enz.
 9. AfterPay is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht, zonder toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen. Kosten voor derden komen niet voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Alle klachten en betwistingen omtrent de factuur dienen op straffe van verval van elke aanspraak bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan AfterPay binnen een termijn van tien dagen na de facturatiedatum.

 

Artikel 17.6 Vermelding AfterPay op website/mededeling aan Debiteur

Opdrachtgever geeft in overleg met AfterPay op zijn website, in de bestelprocedure, aan dat Debiteur gebruik kan maken van de diensten van AfterPay door de betaalservice AfterPay te vermelden.

Opdrachtgever plaatst in overleg met AfterPay op zijn website, in de bestelprocedure, een hyperlink naar de Algemene Voorwaarden van AfterPay (De voorwaarden betreffende Betalingsvoorwaarden Consumenten) zoals aangegeven door AfterPay op de wijze als vermeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en zorgt ervoor dat deze door de Debiteur verplicht aanvaard dienen te worden indien deze de bestelling doorgang wil laten vinden.

 1. Artikel 17.7 Verplichtingen Opdrachtgever/gegevensverstrekking

  Opdrachtgever verstrekt AfterPay digitaal conform de specificaties van AfterPay de volgende gegevens zodra een bestelling is verricht en Debiteur gekozen heeft voor betaling via AfterPay:
 • Een actuele en correcte onderbouwing van de Vordering inclusief de afzonderlijke posten: de verschuldigde hoofdsom, BTW en door Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten (zoals verzendkosten);
 • Een bestand dat de bestelling is uitgeleverd;
 • In afwijking van b. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid bieden het op internet bestelde item in diens winkel af te halen. In dat geval zal Opdrachtgever aan AfterPay melden bij welke winkels die mogelijkheid bestaat en zal Opdrachtgever het bestelde item alleen aan de Debiteur verstrekken onder overlegging door Debiteur van een geldig legitimatiebewijs. Opdrachtgever zal een kopie van dit legitimatiebewijs maken en AfterPay terstond op de hoogte stellen van het moment waarop Debiteur de bestelling heeft afgehaald. Op eerste verzoek van AfterPay zal Opdrachtgever AfterPay voorzien van het kopie legitimatiebewijs;
 • In afwijking van b. en c. kan Opdrachtgever de Debiteur ook de mogelijkheid verschaffen in zijn winkel een bestelling te plaatsen en de bestelling vervolgens thuis te laten bezorgen, waarbij Debiteur gebruik maakt van de betaalservice AfterPay. In dat geval zal Opdrachtgever van de Debiteur alle relevante gegevens in de winkel opnemen en doorgeven aan AfterPay, waarbij AfterPay in de gelegenheid wordt gesteld realtime online de toetsing op de Debiteur te verrichten en al dan niet de vordering op Debiteur te accepteren. Vervolgens zal Opdrachtgever aan AfterPay doorgeven wanneer de bestelling is uitgeleverd.
 1. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij alle gegevens tijdig aan AfterPay verstrekt. AfterPay wordt niet verondersteld de correctheid van de verstrekte inlichtingen of informatie te onderzoeken.
 2. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van AfterPay aanvullende gegevens te verstrekken die naar het oordeel van AfterPay noodzakelijk zijn voor de incasso van Vorderingen.
 3. Opdrachtgever is zich bewust dat de tijdige gegevensverstrekking essentieel is voor AfterPay en dat niet tijdige verstrekking inhoudt dat Opdrachtgever terstond in gebreke is in het voldoen aan de Overeenkomst met AfterPay. Indien zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn, waardoor Opdrachtgever aan de verplichting van tijdige gegevensverstrekking niet kan voldoen, zal Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk meedelen aan AfterPay onder vermelding van de omstandigheden, de door Opdrachtgever te treffen of getroffen maatregelen en de duur van de vermoedelijke vertraging.
 4. Indien AfterPay vaststelt dat de gegevensverstrekking niet tijdig is geschied, en AfterPay heeft Opdrachtgever hiervan schriftelijk kennisgegeven, kan AfterPay indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving niet reageert, de overdracht van de betrokken Vordering met Opdrachtgever ontbinden. AfterPay kan in voorkomend geval van de Opdrachtgever een schadevergoeding vorderen ter hoogte van minimaal 10% van de Vordering, onverminderd het recht van AfterPay om vergoeding te vorderen van alle door haar reëel geleden schade.
 5. Opdrachtgever garandeert dat Debiteur de Vordering niet rechtsgeldig kan of zal verrekenen en dat Debiteur de Vordering ook niet reeds rechtsgeldig heeft verrekend. Opdrachtgever garandeert tevens dat Debiteur de betaling op geen enkele wijze rechtsgeldig kan weigeren of opschorten of reeds rechtsgeldig heeft geweigerd of opgeschort.
 6. Indien Debiteur gebruik maakt van haar herroepingsrecht of de overeenkomst rechtsgeldig vernietigt of laat vernietigen, zal Opdrachtgever AfterPay hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zorgvuldige aflevering van de door de Debiteur bestelde zaken. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuiste leveringen aan Debiteur.
 8. Opdrachtgever garandeert dat deze de aan AfterPay verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen inzake bestellingen op haar site en is verantwoordelijk om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
 9. AfterPay en Opdrachtgever zullen zich onthouden van handelingen, uitingen of werkwijzen welke strijdig met maatschappelijke of wettelijke normen kunnen worden geacht.

 

Artikel 17.8 Informatieplicht Opdrachtgever aan Debiteur

 1. Opdrachtgever informeert Debiteur, door vermelding daarvan in haar Algemene Voorwaarden, over de overdracht van de ontstane vordering aan AfterPay. Tevens wijst Opdrachtgever Debiteur op de toepasselijke betalingsvoorwaarden van AfterPay. Opdrachtgever verplicht zich in haar Algemene Voorwaarden op haar website, in haar catalogus en alle overige verkoopkanalen, duidelijk te vermelden dat de Betalingsvoorwaarden van AfterPay van toepassing zijn op betalingen via AfterPay®. De Debiteur dient op de website(s) akkoord te gaan met de Betalingsvoorwaarden van AfterPay. Tevens verplicht Opdrachtgever zich jegens AfterPay de AfterPay® naam en bijbehorend Logo duidelijk en leesbaar op haar website te plaatsen bij betaalmethoden overzicht(en).
 2. Opdrachtgever zal ten aanzien van de informatie aan de Debiteur gebruik maken van de door AfterPay aangeleverde teksten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze teksten te wijzigen anders dan na schriftelijke toestemming van AfterPay. Eventueel door AfterPay voorgestelde wijzigingen dienen, na wederzijds overleg en wederzijdse goedkeuring door partijen, onmiddellijk na ontvangst van deze wijzigingen door Opdrachtgever gewijzigd te worden.

 

 1. Indien Opdrachtgever een door Debiteur, tijdens of na het verstrijken van de bedenktermijn, geretourneerd artikel accepteert, stelt zij AfterPay daarvan direct in kennis. AfterPay zal de betreffende koopovereenkomst met betrekking tot die vordering ontbinden en de reeds betaalde koopsom terug factureren aan Opdrachtgever. De overige in de Koopovereenkomst genoemde tarieven blijven verschuldigd. Opdrachtgever zal binnen 48 uur na ontvangst van een retourzending van een bestelling door een Debiteur dit aan AfterPay kenbaar maken middels aanpassing in het ordermanagement systeem van AfterPay.
 2. Uitgangspunt voor partijen is de samenstelling van het huidige assortiment van Opdrachtgever aan te bestellen artikelen. Eventuele wijzigingen in het assortiment waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze het risico voor AfterPay kunnen beïnvloeden worden door Opdrachtgever vooraf afgestemd met AfterPay. In voorkomend geval behoudt AfterPay zich het recht voor een specifiek deel van het assortiment uit te sluiten van haar dienstverlening AfterPay® ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen indien wijziging in assortiment leidt tot verandering in risicoprofiel van AfterPay. AfterPay behoudt zich in elk geval het recht voor de tussen partijen bestaande samenwerking te beëindigen zonder dat dit in hoofde van AfterPay op enig ogenblik aanleiding kan geven tot betaling van enigerlei vergoeding.

Artikel 17.9 Verplichtingen AfterPay

 1. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever online een kredietwaardigheid toets verrichten op de Debiteur en aan de hand daarvan de Debiteur onmiddellijk bij de bestelling laten weten of AfterPay de Debiteur accepteert voor het gebruik maken van haar betaalservice.
 2. In het kader van het gebruikmaken van de betaalservice zal Debiteur via de website van Opdrachtgever diens persoonsgegevens verstrekken aan AfterPay. Opdrachtgever staat de verwerking van de persoonsgegevens van diens klanten toe in het kader van de overdracht van de Vordering. AfterPay zal de gegevens verwerken in haar gegevensbestand. AfterPay is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. AfterPay respecteert de privacy van Debiteur en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie over Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt volledig volgens haar privacy statement.

 

 1. AfterPay zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst fraude naar beste weten en kunnen trachten te bestrijden door middel van een fraudetoets.
 2. AfterPay zorgt dat het uitvoeren van de betaaloplossing van AfterPay plaatsvindt in een beveiligde omgeving.
 3. AfterPay neemt van de Opdrachtgever het risico van non betaling over, tenzij AfterPay en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. De wijze waarop dit geschiedt, is vastgelegd in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

 

Artikel 17.10 Klantenservice

 1. De ten behoeve van de Klantenservice van Opdrachtgever op te stellen teksten van de factuur, herinneringen en sommatie-ingebrekestelling worden door AfterPay opgesteld. Alle correspondentie gedurende de Klantenservice geschiedt, namens en op briefpapier van AfterPay.
 2. Vragen met betrekking tot de aan de Debiteur geleverde producten (waaronder vragen over producten, garantie en klachtenafhandeling) worden uitsluitend beantwoord door Opdrachtgever dan wel door haar ingeschakelde derden.

 

 1. Vragen van Debiteuren over facturen, alsmede vragen over de acceptatie door AfterPay en afwijzingen door AfterPay® worden afgehandeld door AfterPay dan wel door AfterPay ingeschakelde derden.

4 Indien een vordering na de sommatie en ingebrekestellingen niet of slechts gedeeltelijk is voldaan, kan de vordering door AfterPay worden overgezet naar het Incassotraject. AfterPay werkt hiertoe samen met een incasso- of deurwaardersbureau en kan de vordering in het kader van het Incassotraject aan dit bureau overdragen. AfterPay brengt bij de Debiteur ophogingen in rekening wanneer deze niet binnen de betalingstermijn het vorderingsbedrag aan AfterPay voldoet.

Artikel 17.11 Incasso en Cessie

In het geval een vordering in de fase van het incassotraject verkeert, zal AfterPay de Consument op de hoogte stellen dat zij zich het recht voorbehoudt om de vordering te cederen aan een in de laatste sommatiebrief vermelde derde. Zowel AfterPay als de derde zijn gerechtigd alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om de vordering betaald te krijgen en daarbij de vordering te verhogen met verschuldigde rente en een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten, te berekenen tot het moment van volledige voldoening.

Artikel 17.12 Koopprijs en voldoening

 1. De door AfterPay te betalen koopprijs voor de Vorderingen aan Opdrachtgever bedraagt de Hoofdsom minus de vaste kosten als bedoeld in de Overeenkomst en minus de risicopremie als bedoeld in de Overeenkomst.

 

 1. Het door AfterPay te betalen bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de Digitale Factuurspecificatie. De Digitale factuurspecificatie zal wekelijks worden verzonden en bestaat uit alle door AfterPay - in de voorafgaande week - gefactureerde vorderingen aan de Debiteur van Opdrachtgever.
 2. Facturering door AfterPay zal plaatsvinden nadat de vordering door Opdrachtgever is vrijgegeven. Een vordering zal door Opdrachtgever uiterlijk worden vrijgeven nadat zowel het bestelde product of producten zijn verzonden en een eventuele bedenktermijn en de wettelijk verplicht gestelde retourtermijn is verstreken.
 3. De koopprijs wordt voldaan op de wijze zoals is aangegeven in de Overeenkomst.

Artikel 17.13 Evaluatie

 1. De tussen partijen aangegane samenwerking kan na een eerste periode van 6 maanden en telkens na afloop van de overeengekomen contractperiode geëvalueerd worden door AfterPay op onder meer de volgende criteria: Assortiment van Opdrachtgever; Gemiddelde ordergrootte; Aanlevervolume; Omzetontwikkeling en Risico van non-betaling.
 2. Voor wat betreft bovengenoemde evaluatie geldt als ingangsdatum van de overeenkomst de datum waarop de operationele processen daadwerkelijk in werking treden. Deze datum zal tussen Partijen schriftelijk worden bevestigd.

 

Artikel 17.14 Beperking van aansprakelijkheid

 1. AfterPay is niet aansprakelijk voor:
 2. schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van AfterPay, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AfterPay;
 3. schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een bestelling niet kan worden uitgevoerd;
 4. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare betaalmethoden;
 5. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij Opdrachtgever, als bij Debiteur;
 6. schade als gevolg van fraude (die niet door AfterPay kan worden gedetecteerd), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van AfterPay;
 7. Voor zover AfterPay aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is AfterPay nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan;
 8. Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen AfterPay hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 17.15 Overmacht

 1. Indien AfterPay of Opdrachtgever als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de betreffende partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt door AfterPay mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van AfterPay en storingen in internetverbindingen, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week heeft geduurd, hebben zowel AfterPay als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar rato afgerekend, zonder dat de Opdrachtgever dan wel AfterPay aan de ander partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 17.16 Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de naam AfterPay en het bijbehorend beeldmerk, berusten uitsluitend bij AfterPay. Verlening van een recht op het gebruik van de naam, het beeldmerk en/of (de resultaten van) de dienstverlening van AfterPay al dan niet door middel van licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in.
 2. AfterPay verklaart met haar dienstverlening geen rechten van derden te schenden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de voorwaarde dat Opdrachtgever AfterPay onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Opdrachtgever AfterPay de volledige vrijheid geeft in het voeren van onderhandelingen daarover of het treffen van een schikking of het voeren van een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever verleent voor zover nodig aan AfterPay alle medewerking en verschaft AfterPay alle informatie die nodig is om aanspraken van derden aan te vechten, dan wel om haar intellectueel eigendom te beschermen.
 3. Alle door AfterPay aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, adviezen, software en overige zaken bestemd om de dienstverlening van AfterPay te faciliteren, blijven eigendom van AfterPay en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van AfterPay worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Voorts is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van eventueel door AfterPay geleverde programmatuur of software te verwijderen of te omzeilen.

 

Artikel 17.17 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17.18 Duur Overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd als vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen tegen het einde van elke contractperiode mits opzegging van de overeenkomst middels een aangetekend schrijven aan de wederpartij verzonden minstens 3 maanden voor het voorziene einde van de overeenkomst. Indien de beëindiging onrechtmatig geschiedt, zal degene die onrechtmatig beëindigt aan de andere partij een forfaitair bedrag betalen, welke partijen vaststellen op 20% van de jaarwinst die AfterPay gemiddeld op het contact maakt.

Artikel 17.19 Ontbinding

Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst:

 1. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen;
 2. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 3. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren;
 4. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
 5. zich een situatie voordoet of dreigt voor te gaan doen, ten gevolge waarvan de goede naam van (één der) partijen naar hun(haar) eigen oordeel mogelijk kan worden geschaad;
 6. zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van elkaar kunnen verlangen.

 

Artikel 17.20 Opschorting

AfterPay behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of indien AfterPay uit handelingen en/of gedragingen van Opdrachtgever kan afleiden dat deze mogelijk niet of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen. Alle voor AfterPay hierdoor voortvloeiende schade moet door de Opdrachtgever integraal worden vergoed.

Artikel 17.21 Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. AfterPay is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. AfterPay zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden een maand nadat Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking. Indien Opdrachtgever niet met de wijzigingen eens is, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen.
 2. Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om AfterPay schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde Algemene Voorwaarden afwijst. Indien afwijzing binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Opdracht.

Artikel 17.22 Recht- en forumkeuze

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en AfterPay alsmede op deze Algemene Voorwaarden is het recht en de forumkeuze van toepassing dat in de overeenkomst staat genoemd